වැසි සමග මධ්‍යම කඳුකරය

In Video

මධ්‍යම කඳුකරයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් වැසි පැවතීම හේතුවෙන් ජලාශ කිහිපයක වාන් දොරටු විවෘත කෙරුණා. ඉහළ කොත්මලේ / ලක්ෂපාන ජලාශය / කැනියොන් / නෝටන් බ්‍රිජ් ජලාශය තවදුරටත් වාන් මට්ටමේයි පවතිනනේ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu