මල්වතුඔය ව්‍යාපෘතිය මේවසර අවසානයට පෙර

In හෙට රට

මේ වසර අවසානයේ දී මල්වතුඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ආම්භ කිරීමට සැපසුම් කර ඇති බව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ඒ සදහා වෙන් කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යංශය සදහන් කලේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අක්කර අඩි එක් ලක්ෂ 66416ක ජල ධාරිතාවක් එක්රැස් කිරීමට අපේක්ෂිතයි. ඊට සමගාමීව තන්තිරිමලේ ප්‍රදේශයේ අංග සම්පුර්ණ නගරයක්ද ඉදිකිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා. මල්වතුඔය ව්‍යාපෘතිය 2020 වනවිට අවසන් කිරීමටයි කටයුතු සැලසුම් කර ඇත්තේ.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu